Dotacje z Funduszy Europejskich

Projekt "Iskrobezpieczny Miernik Wielofunkcyjny"

Firma STATUS realizuje projekt pn. „Iskrobezpieczny Miernik Wielofunkcyjny” w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową zawartą z PARP nr POIR.02.03.02-24-0048/15-00 z dnia 04.11.2016 r.

Cel projektu – wdrożenie energooszczędnego, ergonomicznego miernika wielkości elektrycznych dostosowanego do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

Planowane efekty – rozszerzenie oferty o innowacyjne urządzenie własnej produkcji z przeznaczeniem dla górnictwa, konkurencyjne cenowo i funkcjonalnie w stosunku do oferowanych na rynku urządzeń.

Wartość projektu – 428 040,00 zł

Wartość dofinasowania – 278 400,00 zł